ปี 2567
ลำดับวันที่ประกาศ โครงการงบประมาณโครงการ (บาท)เลขที่เอกสาร/ประกาศเอกสาร
15 ก.ย. 66เช่าโปรแกรมบริหารจัดการสำนักงาน (e-office) ระยะเวลาเช่า 12 เดือน300,000.00PDF
211 ก.ย. 66เช่าพื้นที่เป็นอาคารสถานที่ตั้งชั่วคราว2,012,160.00PDF
33 ต.ค. 66เช่าพื้นที่อาคารสถานที่ตั้งสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)19,800,000.00PDF
427 ต.ค. 66เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง120,000.00PDF
52 พ.ย. 66จ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจำปี 2566 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)330,000.00PDF
627 พ.ย. 66จ้างเหมาบริการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)480,000.00PDF
71 ธ.ค. 66การเช่ายานพาหนะ (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน350,000.00PDF
84 ธ.ค. 66จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คน200,000.00PDF
922 ธ.ค. 66ซื้อสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 356 Business Premium)220,313.00PDF
1025 ม.ค. 67ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 เครื่อง400,000.00PDF
1131 ม.ค. 67เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องการค์มหาชน)200,000.00PDF
12จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศสำหรับสำนักงานและห้องประชุม พร้อมติดตั้ง5,000,000.00PDF
ปี 2566
ลำดับวันที่ประกาศ โครงการงบประมาณโครงการ (บาท)เลขที่เอกสาร/ประกาศเอกสาร
17 เม.ย 66โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)6,500,000.00PDF
228 ก.พ 66จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง500,000.00PDF
38 มี.ค 66จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำระบบงานทรัพยากรบุลคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง400,000.00PDF
49 มี.ค 66จ้างเหมาบริการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง150,000.00PDF
523 ก.พ 66เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก1,2000,000.00PDF
610 เม.ย 66โครงการจ้างที่ปรึกษาการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 ของสทร.500,000.00PDF
715 พ.ค 66โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศในอาคารหลายตัวแปร400,000.00PDF
811 พ.ค 66โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดฝุ่น450,000.00PDF
923 พ.ค 66จัดซื้อครุภัณฑ์จอภาพอัจฉริยะระบบสัมผัสพร้อมระบบคอมพิวเตอร์300,000.00PDF
1030 พ.ค 66จ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทยครั้งที่ 1400,000.00PDF
1125 พ.ค 66เช่าพื้นที่อาคารสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว150,000.00PDF
1218 พ.ค 66จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง1,560,000.00PDF
1314 ก.พ 66เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องการค์มหาชน)100,000.00PDF
1417 ก.ค 66ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศตู้โดยสารรถไฟ (AC Train)1,800,000.00PDF