ปี 2567
ลำดับเอกสารไฟล์
1
ปี 2566
ลำดับเอกสารไฟล์
1รายงานการเงินประจำปี 2566ดาวน์โหลด PDF
2แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานดาวน์โหลด PDF
3แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีของ สทร. ดาวน์โหลด PDF
4ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลด PDF
5นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด PDF
6การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดาวน์โหลด PDF
7รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดาวน์โหลด PDF
8การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี ดาวน์โหลด PDF
9การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด PDF
10แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด PDF
11รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด PDF
12การขับเคลื่อนจริยธรรม
12.1คณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมดาวน์โหลด PDF
12.2แนวปฏิบัติ Do & Don’tsดาวน์โหลด PDF
12.3กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมดาวน์โหลด PDF
ปี 2565
ลำดับเอกสารไฟล์
1รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ดาวน์โหลด PDF