พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด PDF

ระเบียบ สทร.

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการจัดประชุม การจัดงาน การจัดฝึกอบรม ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะทำงานและบุคคลภายนอก พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการบริหารงานบุคคลดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ว่าด้วยการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF

คำสั่ง สทร.

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ สทร.

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง เครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแบ่งโครงสร้างงานภายใต้ส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด PDF

หลักเกณฑ์ สทร.

ดาวน์โหลด PDF