เครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2565 

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง เครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง เครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคคลในองค์กร รวมทั้งเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๕)(ญ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมกรสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางใน การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง จึงออกประกาศ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Follow me!