สทร. เข้าศึกษาดูงานการติดตั้งกำแพงกันเสียงสำหรับรถไฟความเร็วสูง และเยี่ยมชมการผลิตแผ่นกำแพงกันเสียงและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ถูกนำไปในโครงการรถไฟฟ้า มุ่งสร้างมาตรฐานการทดสอบระบบราง เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนระบบรางในประเทศ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานมาตรฐานและการทดสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) นำโดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา สทร. และเจ้าหน้าที่ สทร. ได้เข้าเยี่ยมชมการติดตั้งกำแพงกันเสียงสำหรับรถไฟความเร็วสูงและประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำประมวลมาตรฐานงานโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ (Civil and trackwork) ร่วมกับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (GEL) อำเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการชิ้นส่วนด้านระบบรางในประเทศ โดยทาง บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งกำแพงกันเสียงสำหรับรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในการผลิตและติดตั้ง Segment box girder ในโครงการรถไฟทางคู่ รวมถึงการผลิตหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ และมีบริษัทในเครือที่ผลิตลวดเหล็กกล้าที่ใช้ในหมอนคอนกรีต

จากการประชุมหารือในครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบรางและมาตรฐานการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบรางของประเทศที่ทาง สทร. กำลังดำเนินการ พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคให้กับ สทร. ต่อไป

Follow me!