สทร. ร่วมมือกับ Tongji University จัดบรรยายเทคโนโลยีระบบรางที่เหมาะสมนำไปสู่การพัฒนาระบบรางของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. นำโดย รศ. ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดการบรรยายครั้งนี้ทาง สทร. ได้ร่วมมือกับ Tongji University จากประเทศจีน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรางที่เหมาะสมนำไปสู่การพัฒนาระบบรางของประเทศ  โดยมี ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ สทร. เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร.) ได้ร่วมบรรยายแนะนำหน่วยงาน สทร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางของประเทศ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม Grand Meeting Room ชั้น lobby floor โรงแรม ibis Bangkok Riverside

ในการจัดอบรมครั้งนี้จะแบ่งออก 4 หัวข้อ ได้แก่

1. การบรรยาย เรื่อง ความท้าทายและโอกาสของระบบราง ไทยโดย คุณธีรวัตร โพธิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง

2. การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมที่เป็นเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบรถไฟความเร็วสูงของจีน โดย Prof. Sun Zhang (President, Science and Technology Expert Association, Tongji University)

3. การบรรยาย เรื่อง ลักษณะทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างรางรถไฟความเร็วสูง โดย Prof. Luo Yanyun (Professor, Science and Technology Expert Association, Tongji University

4. ฟังค์ชั่นสำคัญ และเทคโนโลยีของระบบ traction power supply system ของรถไฟความเร็วสูง โดย Prof. Zhang Mingrui (Professor, School of Electronics and Information Engineering, Tongji University)

ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยจะเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนระบบราง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในอนาคตของประเทศต่อไป

Follow me!