สทร. ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบการขนส่งทางราง

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ประชุมร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และสภาวิศวกร ตามความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง” นำโดย ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการ สทร. ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา สทร.  และเจ้าหน้าที่ สทร. ร่วมกับ รศ.ดร.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบการขนส่งทางรางร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการระบบราง โดยในการประชุม ได้ร่วมกำหนดขอบเขตหัวข้อการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านระบบรางของประเทศไทย และวางแผนการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานฯ ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศไทยต่อไป

Follow me!