สทร. ร่วมกับ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง Cold-Chain Train

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้ร่วมหารือกับ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ภายใต้หัวข้อระบบปรับอากาศในขบวนรถโดยสารทางราง (Air-Conditioned Train) และการขนส่งสินค้าทางรางแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold-Chain Train)

นายถาวร ชลัษเฐียร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สทร. และนายสันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สทร. พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ มหาศักดิ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายยอด พัฒนาตระกูล Executive Vice President บริษัท เด็นโซ่ฯ และเจ้าหน้าที่ สทร ร่วมประชุมหารือ

โดยต่อจากนี้ จะเกิดการดำเนินงานร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ทั้งในทาง Technical Design, Financial, และ Economic ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Carbon Emission ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

Follow me!