พัฒนาการประมาณการความต้องการบุคลากรสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระยะ 15 ปี

สทร. ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระบบรางของประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาการประมาณการความต้องการบุคลากรสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระยะ 15 ปี เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรระบบรางในประเทศ รวมถึงเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาบุคลากรระบบรางให้กับภาคผู้กำหนดนโยบาย ผู้เดินรถ/ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษาและฝึกอบรม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ผลการศึกษาพบว่า ฝ่ายงาน กลุ่มงาน และตำแหน่งงานที่เป็นส่วนหลักพื้นฐานในการบริหารจัดการเดินรถหนึ่งเส้นทางที่สำคัญ คือ ฝ่ายงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมี 3 กลุ่มงานหลักพื้นฐาน ได้แก่

– กลุ่มงานสถานี 

– กลุ่มงานเดินรถ

– กลุ่มงานซ่อมบำรุงรักษา

ทั้งนี้ ฝ่ายงานและกลุ่มงานดังกล่าว ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน สะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

จากการศึกษาพบว่า ในระยะ 15 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในทุกกลุ่มงานมากถึง 6,292 –7,600 คน

นอกจากนี้ การเปิดรับบุคลากรในระบบรางสำหรับเส้นทางใหม่ พบว่ากว่าร้อยละ 30 – 40 จะรับมาจาก บุคลากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางราง หรือใกล้เคียง ทั้งนี้จำนวนความต้องการดังกล่าวยังแปรผันกับกลุ่มงาน ตำแหน่งงาน ความซับซ้อนของงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย

Follow me!