ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ นักพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์วิชาการ

บัดนี้ สถาบัน ฯ ได้ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ ครั้งที่ 1

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Follow me!