โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพระบบราง

สำเร็จไปด้วยดีสำหรับ “โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพระบบราง” ภายใต้โครงการจัดศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอาชีพระบบราง และส่งต่อประสบการณ์ดี ๆ แก่นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบรางของประเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สทร. และบุคลากร ร่วมกับคุณกานต์รวี ทองพูล ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพระบบราง” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ที่ได้รับเกียรติจากนายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบราง เพื่อรองรับการขยายเส้นทางและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในอนาคต สทร จึงจัดโครงการนำร่องจัดอบรมในกลุ่มบุคลากรระบบรางระดับนักศึกษา โดยจะเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนระบบราง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนระบบรางของประเทศต่อไป

Follow me!