คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 

รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม

ประธานกรรมการสถาบัน

ถาวร ชลัษเฐียร

ที่ปรึกษากรรมการสถาบัน

ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

กรรมการสถาบัน

ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย

กรรมการสถาบัน

ดรุณ แสงฉาย

กรรมการสถาบัน

ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

กรรมการสถาบัน

พัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

กรรมการสถาบัน

เกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์

กรรมการสถาบัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการสถาบัน

คณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง

ดร. พิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการ

ชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย

กรรมการ

ดร. ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง

กรรมการ

ดร. ภูวดล ศิริรังษี

กรรมการ

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์

กรรมการ

ดร. ธีรณี อจลากุล

กรรมการ

ดร. ทยากร จันทรางศุ

กรรมการ

ณัฐภัทริ์ อุณหคงคา

กรรมการ

สุชีพ สุขสว่าง

กรรมการ

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

กรรมการ

ดร. อาณัติ หาทรัพย์

กรรมการ

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

ผู้อำนวยการ

ว่าง

รองผู้อำนวยการ

ว่าง

รองผู้อำนวยการ

ดร. พิณทิพย์ วัชโรทัย

ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
อีเมล: pintip@rtrda.or.th

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง
อีเมล: –

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
อีเมล:

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังคนและความสามารถผู้ประกอบการระบบราง

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. วสันต์ ธีระเจตกูล

ดร. เสถียร เจริญเหรียญ

เยาวลักษณ์ จำปีรัตน์

จารวุรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

วัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์

รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์