หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565

Follow me!