หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565

Follow me!