สทร. ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมซ่อมแผลล้อดิ้นบนสันรางและการร่างมาตรฐานแนะนำสำหรับวิศวกรและผู้ตรวจรับ

วันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมซ่อมแผลล้อดิ้นบนสันรางและการร่างมาตรฐานแนะนำสำหรับวิศวกรและผู้ตรวจรับ

บุคลากร สทร. กลุ่มพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ รวมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการสัมมนามีเนื้อหาเกี่ยวกับโลหะวิทยาของรางและการตรวจสอบทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของรางรถไฟในประเทศไทย การจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจรับราง การสำรวจและบันทึกข้อมูลความเสียหายของราง รูปแบบและการวิเคราะห์ความเสียหายของราง และวิศวกรรมงานเชื่อม รวมถึงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจริงในแต่ละหัวข้อ โดยมีเป้าหมายในการเข้าร่วมคือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมซ่อมแผลล้อดิ้นบนสันราง

รวมถึง เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนามาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟ และแนวทางความร่วมมือในการยกมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Follow me!