สทร. เดินหน้าวิจัยและพัฒนาตู้รถไฟปรับอากาศชั้น 3 เพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าร่วมหารือกับคุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณชูเกียรติ ลีลาขจรจิต วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล และคณะผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบตู้โดยสารปรับอากาศชั้น 3 (บชส. ป.) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด แผนการทำงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากการรถไฟฯ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม รวมถึงการออกแบบและผลิตต้นแบบตู้โดยสารปรับอากาศชั้น 3 ร่วมกันระหว่าง สทร. และการรถไฟฯ ต่อไป

Follow me!