สทร. เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา  ผู้อำนวยการ สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมพัฒนากำลังคน และนางสาวกานต์รวี ทองพูล ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมระบบราง และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายความเป็นมาของ วทอ. และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ด้านวิศวกรรมการเชื่อม, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือและกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรระบบรางระหว่างทั้งสามหน่วยงานต่อไป

Follow me!