สทร. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประเภทยางรองรางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้านระบบราง

สทร. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประเภทยางรองรางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้านระบบราง ณ บริษัท S.K. Polymer (Automotive Plant) และบริษัทในเครือ บริษัท Thai Rubb Tech (Compound Plant) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนระบบรางในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) นำโดย ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสถาบันฯ ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ ที่ปรึกษา และทีมงาน สทร. ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม บริษัท S.K. Polymer (Automotive Plant) และบริษัทในเครือ บริษัท Thai Rubb Tech (Compound Plant) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนด้านระบบรางทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Platform Gap Filler, Rubber Pad, Rubber Rail Insulator, Sleeper Gap Filler, Rubber Railway Level Crossing Panel และ Strap Hanger เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีความพร้อมในการผลิตชิ้นส่วนด้านระบบรางในประเทศที่มีคุณภาพ

โดย สทร. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการชิ้นส่วนด้านระบบรางในประเทศ เพื่อใช้ทดแทนในระบบขนส่งทางราง ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมและสนใจเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ เพื่อส่วนหนึ่งในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดมาตรฐานวิธีการทดสอบชิ้นส่วนด้านระบบรางของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามพันธกิจของ สทร. รองรับการผลิตชิ้นส่วนระบบรางที่เพิ่มขึ้นในประเทศ สร้างการยอมรับสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถการผลิตและผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนในประเทศอีกด้วย

Follow me!