สทร. ร่วมประชุมกับ ม.ขอนแก่น หารือการทำความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการทำความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและการใช้ประโยชน์ภายในประเทศ

2. ด้านความร่วมมือ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Local Content)

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยทั้งสองหน่วยงานวางแผนที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในเดือนสิงหาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศต่อไป

จากการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบตู้ Reefer ที่ สทร. จะมีทั้งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการร่วมวิจัยคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทไทย ตลอดจนการยืนยันผลทดสอบการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ด้วยเป้าหมายในการรองรับนโยบายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น และการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

Follow me!