สทร. ร่วมกับ LANDE ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อการบูรณาการในระดับภูมิภาคและการพัฒนาระบบราง(Collaboration in Regional Integration and Railway development)

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักชีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพื่อการบูรณาการในระดับภูมิภาคและการพัฒนาระบบราง (Collaboration in Regional Integration and Railway development)” ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. โดยนายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. และ The Institute for Lande Technology & Education Innovate at Z-park (LANDE)  โดย Mr. Yonghua Feng, Secretary-General of LANDE เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งจากประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีนให้เกียรติร่วมงาน ได้แก่ นายชาครีย์ บำรุงวงศ์      (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม) นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย (กรรมการ สทร.) นางสาวกานต์รวี ทองพูล  (รองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร.) Mr. Shen Sunan (Executive Director, International Cooperation Department, LANDE) Mr. Dong Qing (Deputy Director, International Cooperation Department, LANDE)  Mr. Zhang Huaguo (General Manager, China Communications Construction Group (CCCC)) และ Mr. Zhang Wei Hao (Deputy Managing Director, China Harbour Engineering Company Limited (CHEC))

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน แสดงถึงความทุ่มเทในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ส่งเสริมนวัตกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในแง่ของการบูรณาการระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศ โดยมีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งการบูรณาการระดับภูมิภาคจะช่วยให้ประเทศ เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ บูรณาการและกระตุ้นการพัฒนาอย่างครบวงจร กระทรวงคมนาคมจึงคาดว่าในเรื่องการยกระดับ การเชื่อมต่อทางรถไฟเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นของประเทศชาติสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียน โดยการบูรณาการระดับภูมิภาคนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางสู่ความมั่นคง การเติบโตที่ยั่งยืน และเท่าเทียมกันภายในภูมิภาค ส่งเสริมความสามารถใน การแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะเดียวกันก็มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกัน

ด้าน รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. ได้กล่าวเสริมถึงความพยายามร่วมกันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและการบูรณาการในระดับภูมิภาค การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างเครือข่ายรถไฟของทั้งสองประเทศ สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และกระตุ้น ความเจริญรุ่งเรือง มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาในภาคระบบราง ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบรางกับพันธมิตรมากมายทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ เนื่องจากสิ่งนี้จะถือเป็นศักยภาพในการปรับปรุงการค้าข้ามพรมแดน ทำให้มีความคล่องตัวและคุ้มต้นทุนมากขึ้น โดยสร้างเครือข่ายที่เสริมสร้างเสถียรภาพ ความร่วมมือ และเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาค

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  นี้เป็นความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตร ให้มีเป้าหมายเพื่อใช้จุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และแหล่งข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าในอนาคต รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันกำหนดรูปแบบการคมนาคมขนส่งทางรางในอนาคตเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมระบบรางต่อไป

Follow me!