สทร. ร่วมกับ สภาวิศวกร และ วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง

วันที่ 5 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. พร้อมด้วย สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. และ ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร. ร่วมลงนาม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สภาวิศวกร กรุงเทพฯ

ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมโดยจัดทำและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งการประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้ระบบการขนส่งทางราง มีมาตรฐานความปลอดภัยและ ความมั่นคงของการขนส่งทางรางในระดับสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระบบคมนาคมของระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังเป็น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางให้สูงขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรขนส่งทางระบบรางถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลกับนโยบายระบบขนส่งทางรางที่จะขับเคลื่อนระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Follow me!