สทร. ร่วมกับ วสท. เดินหน้าหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและการทดสอบด้านระบบราง 

      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ วสท. นำโดย ดร. เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา สทร. รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมหารือการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการทดสอบด้านระบบราง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการในให้บริการด้านระบบราง ประกอบด้วย มาตรฐานอัคคีภัยและมาตรฐานการทดสอบระบบปรับอากาศ โดยทาง วสท. จะดำเนินการจัดประชุมกับคณะทำงานของกลุ่มมาตรฐาน วสท.  ในลำดับถัดไปเพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการ และเสนอมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบรางให้ สทร. พิจารณาในภายหลัง เพื่อกำหนดการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานของ สทร. ในระยะถัดไป

Follow me!