สทร. ร่วมกับ มจธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ นำโดย ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันฯ และ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันฯ  พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่ง มจธ. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง โดยเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบรางที่มีความรู้ความสามารทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบราง ด้านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง ของประเทศ

สทร. เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษ อาทิ การขยายเส้นทางโครงข่ายและการเพิ่มเส้นทางรางคู่ขนาด 1 เมตร การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบาในจังหวัดหัวเมือง ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และในความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมระบบราง และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

Follow me!