สทร. ร่วมกับ มก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ

วันที่ 29 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ โดยมี รศ. ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยพยานผู้ร่วมลงนามของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ประกอบไปด้วย นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ที่ปรึกษา สทร. ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร.) รศ. ดร.กุลภา กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มก. และ ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มก. ตลอดจนที่ปรึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึง การพัฒนานวัตกรรมหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลกระทบให้รอบด้าน ดังนั้นศาสตร์แห่งการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาจึงมีบทบาทสำคัญ เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมถึงแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาจึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งการลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังพันธมิตร มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ที่จะทำให้เกิดทีมวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมทั้งทักษะของบุคลากรของ สทร. รวมทั้งการให้คำปรึกษา และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะในด้านในด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการดำเนินการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมระบบรางต่อไป

Follow me!