สทร. ร่วมกับ บ.เดนโซ่ และ GML บ.ย่อยเครือ PTT ประชุมหารือแนวทางการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ระบบราง Cold-Chain Logistic

วันที่ 19 ก.ค. 66 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้เข้าพบหารือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold-Chain Logistic) ด้วยเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศเกิดอุตสาหกรรมผลิตที่เป็น local content ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

โดย สทร. ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของโครงการพัฒนาต้นแบบตู้ขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) และได้มีการรับฟังประเด็นสำคัญต่างๆ จากผู้ประกอบการเดินรถรายใหญ่ของไทย (GML บ.ย่อยในเครือ ปตท.) ที่ขนส่งสินค้าทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งได้รับคำแนะนำในเชิงเทคนิคจาก บ.เดนโซ่ ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบควบคุมความเย็น

จากการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบตู้ Reefer ที่ สทร. จะมีทั้งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการร่วมวิจัยคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทไทย ตลอดจนการยืนยันผลทดสอบการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ด้วยเป้าหมายในการรองรับนโยบายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น และการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

Follow me!