สทร. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้รับเชิญร่วมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้แก่

(1) การก่อสร้างห้องเย็นที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับผลผลิตล้นตลาด และเพื่อเพิ่มมูลค่า

(2) คาร์บอนเครดิตและ zero waste

(3) การปรับปรุงผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด

(4) การป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม

จากการประชุมหารือร่วมกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และการประชุมหารือร่วมกับ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ สทร. ได้มีการหารือในส่วนของโครงการพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการขนส่งทางระบบรางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอาหารสด โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมสภาวะภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าทางการเกษตรไทย

ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยที่่ส่งผลต่อการรักษาสภาพสินค้า เช่น การรักษาอุณหภูมิ ความชื้น การยับยั้งการเติบโตของแมลง และการลดการปล่อยสารเอทิลีนของผลผลิตระหว่างการขนส่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทยด้วยการรักษาคุณภาพของสินค้า อีกทั้งประเด็นของการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภาพรวมห่วงโซ่อุปทานระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ต้น-กลาง-ปลายน้ำ ที่เป็นการดำเนินการตามพันธกิจของ สทร. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าทางราง ส่งเสริมให้เกิดการขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของประเทศได้อย่างยั่งยืน

Follow me!