สทร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา (R&D Impact Evaluation)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา (R&D Impact Evaluation) ครั้งที่ 1-2” รูปแบบ Hybrid ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประเมินผลกระทบของงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบราง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย โดยงานนี้ฯ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือของ สทร. นำทัพทีมวิทยากรโดย รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และทีมคณะอาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ สทร. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และร่วมทำกิจกรรมตลอดระยะการฝึกอบรม พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา สทร. นำโดย นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ และ ดร.เสถียร เจริญเหรียญ และทีมผู้บริหาร สทร. ได้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของงานอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรสายวิชาการ คณะทำงาน ทั้งภายใน สทร. และหน่วยงานความร่วมมือภายนอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 40 คน เข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้ ไฮไลท์ของการอบรมประกอบด้วย:

1. การบรรยายเรื่อง “หลักการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล

2. การบรรยายเรื่อง “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน” โดย รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

3. การบรรยายเรื่อง “แนวคิดการประเมินมูลค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดย ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

4. การแนะนำการใช้ Template เส้นทางสู่ผลกระทบ และ Excel การคำนวณผลกระทบ

5. การนำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับแผนงานด้าน Legislation, Demand, Local Content และ Technology โดย สทร.

ความสำคัญของการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการวัดความสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการวิจัย รวมถึงการสื่อสารคุณค่าของงานวิจัยสู่สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักวิจัยสามารถประเมินผลกระทบของโครงการได้อย่างครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร และการสื่อสารคุณค่าของงานวิจัยสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยในระยะยาว

Follow me!