สทร. จัดสัมมนาวิชาการ Standard in Motion 2023 ในหัวข้อเรื่อง Future Tracks Forum on Sustainable Railway Innovations เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านระบบรางของประเทศ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดสัมมนาวิชาการ Standard in Motion 2023 ในหัวข้อเรื่อง Future Tracks Forum on Sustainable Railway Innovations ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน Reader in Railway and Civil Engineering

Birmingham Centre for Railway Research and Education,

The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจาก ดร. เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรมแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบราง มีความสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย ทั้งในด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราง พร้อมเสนอแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรมระบบราง ISO, CEN และ BSI ยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมระบบราง และกำหนดทิศทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ อันจะสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานด้านระบบรางในระดับสากล และพัฒนาระบบการขนส่งทางรางที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สทร. จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ในประเด็นดังกล่าวให้กับหน่วยงานด้านระบบรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Follow me!