สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ทำการทดสอบหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่

(EV Locomotive) ภายใต้มาตรฐานวิธีการทดสอบฯ ที่ทาง สทร. จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ สทร. ทำการทดสอบหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ (EV Locomotive) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจัดทำมาตรฐการทดสอบฯ

ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ โดยทำการวัดค่าความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility : EMC) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 62920 (Photovoltaic power generating systems – EMC requirements and test methods for power conversion equipment) และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

(1) การทดสอบการปล่อยมลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Emission Testing) เพื่อตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายออกมาจากสถานีอัดประจุไฟฟ้า

(2) การทดสอบความต้านทานภายใต้สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Immunity Testing) เพื่อทดสอบความสามารถของอุปกรณ์หัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ ในการต้านทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก

(3) การทดสอบการได้รับสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Exposure) ที่เกิดจากไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อประเมินระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำชุดมาตรฐานการทดสอบหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่(EV Locomotive) ที่ สทร. จัดทำขึ้นใช้ในประเทศไทยในระยะที่ 1

#สทร #RTRDA #EV #EVlocomotive #Railstandards #EMC

Follow me!