พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านระบบรางของประเทศ ระหว่าง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มธ. และ สทร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านระบบรางของประเทศ ระหว่าง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
วันที่ 14 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านระบบรางของประเทศ ระหว่าง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษ อาทิ การขยายเส้นทางโครงข่ายและการเพิ่มเส้นทางรางคู่ขนาด 1 เมตร การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบาในจังหวัดภูมิภาค ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ด้วยเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. จึงเห็นควรในการตกลงความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก คือ

1. ด้านการใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบงานวิจัยทางนโยบาย

2. ด้านการพัฒนานโยบายและธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

3. ด้านการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบราง

Follow me!