พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร.) เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยประธานในพิธีได้แก่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมด้วย โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ

งานดังกลาวจัดขึ้น ณ อาคาราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตามความเหมาะสม

Follow me!