ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทร. ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (สทป.)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (สทป.) ณ สำนักงาน สทป. ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ชูชาติ บัวชาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

โดยการเยี่ยมชมและประชุมและหารือ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) ประเด็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ร่วมได้ระหว่างด้านการป้องกันประเทศ และด้านระบบราง

2) ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาธุรกิจและการก่อตั้งธุรกิจเพื่อพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริง และการสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่ง สทป. มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก

ทั้งนี้ สทร. และ สทป. ตกลงจะดำเนินงานร่วมกันผ่านการจัดตั้งคณะทำงานร่วม โดยจะหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาที่ทั้งสองหน่วยงานมีโจทย์ร่วมกันในอนาคต อาทิ การใช้ยานพาหนะไร้คนขับในการตรวจสอบระบบราง  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรม เป็นต้น

Follow me!