วัตถุประสงค์พันธกิจ 

จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เป้าหมายพันธกิจ 

เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของระบบรางร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น รวมถึงออกแบบตัวแบบการพัฒนา (Development Model) ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเชิงพื้นที่ศูนย์กลางระบบรางในแต่ละภูมิภาค และศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมระบบรางเพื่อให้เกิด Local Content อย่างยั่งยืน 

โครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 

โครงการที่ 1 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 

โครงการที่ 2 โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยระบบราง 

ผลงานปัจจุบัน 

  1. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบหลักการและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 
  2. ศึกษาภาคสนามในพื้นที่ศักยภาพเป็นศูนย์กลางระบบราง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่การค้าชายแดนจังหวัดหนองคาย ศูนย์กระจายสินค้าผลไม้จังหวัดระยองและจันทบุรี 
      1. สำรวจข้อมูลด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อระหว่างแนว Belt Road Initiative เข้ากับเขตเศรษฐกิจในประเทศไทย และจัดทำบทวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนด้วยระบบราง
      2. จัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งสินค้าประเภทยางพารา และการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ