วัตถุประสงค์พันธกิจ 

วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 

เป้าหมายพันธกิจ

สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพ และการรับรองด้านระบบรางของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

โครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 

  1. โครงการพัฒนามาตรฐาน ระบบทดสอบ การรับรองและการประเมินคุณภาพด้านระบบราง 

ผลงานปัจจุบัน

  1. การสัมมนาพิเศษ (Focus Group Seminar) “วิศวกรอิสระที่ผ่านการรับรองสำหรับการตรวจสอบระบบขนส่งทางรางในยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในประเทศไทย”Independence Certified Engineer for Approval of Railway System in Europe: Challenges and Opportunities in Thailand เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กทม.
  1. การศึกษาดูงานโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนมาตรฐานการผลิตและการทดสอบชิ้นส่วนให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป    
  1. การลงสำรวจพื้นที่ ห้องปฏิบัติการทดสอบแผ่นกันเสียงภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบแผ่นกันเสียงด้านระบบราง เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัท ALT Acoustic Laboratory Thailand Co., Ltd.
  1. การประชุมหารือกับ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่องการบูรณาการพัฒนาคู่มือมาตรฐานวิธีการทดสอบด้านระบบราง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
  1. การลงพื้นที่เพื่อศึกษาตําแหน่งตรวจวัดมลพิษด้านเสียงรบกวนและฝุ่นละออง เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ปัญหามลพิษด้านเสียงรบกวน ฝุ่นละออง     
  1. การลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ถึงสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
  1. การประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาระบบปรับอากาศภายในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กรมขนส่งทางราง เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประเด็นที่สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นวันที่ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  1. การอบรม หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO3) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ