วัตถุประสงค์พันธกิจ 

พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะ ให้แก่บุคลากรด้านระบบราง  

เป้าหมายพันธกิจ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางที่มีคุณภาพ 

โครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรระบบราง (Rail Academy) 
  2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และธรรมาภิบาลด้านระบบราง

ผลงานปัจจุบัน

  1. การจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)กับบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  2. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบรางของประเทศระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
  3. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ