วัตถุประสงค์พันธกิจ

จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง 

เป้าหมายพันธกิจ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีระบบรางในภาพรวมของประเทศ  

โครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 

  1. โครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ

ผลงานปัจจุบัน

  1. โครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศได้มีการแบ่งโครงการออกเป็น 4 ระยะ ดังภาพที่ 1 โดยระยะแรกของปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และในปี 2567 จะเป็นการนำโครงสร้างฐานข้อมูล และชุดข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง และระบบสืบค้นข้อมูล  
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการภายใต้แผนงาน 
  1. ออกแบบชุดข้อมูลหลักสำหรับฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง และรวบรวมความต้องการการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้ใช้หลัก ได้แก่ ผู้ใช้งานระดับนโยบาย, หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และภาคธุรกิจ, หน่วยงานปฏิบัติงานด้านระบบราง, และภาคประชาชนทั่วไป  
ภาพที่ 2 ร่างชุดข้อมูลหลักสำหรับฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง 
  1. ทิศทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในอนาคต โดยจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสืบค้น และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจ (DSS) การให้ความรู้ (KM) และอื่นๆ ในอนาคต  
ภาพที่ 3 Conceptual Architecture และ System Utilization