วัตถุประสงค์พันธกิจ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการรับ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลางในการรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง 

เป้าหมายพันธกิจ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และจับคู่เทคโนโลยีกับภาคเอกชน โดยอาศัยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมระบบรางเป็นกลไกสำคัญ 

โครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Technology Transfer and Business Development Center) 
  2. โครงการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบราง 

ผลงานปัจจุบัน 

  1. อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Platform สำหรับส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมจากนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อพัฒนาโมเดลสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ของ สทร. 
  2. อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวแบบ (Model) การเป็นศูนย์กลางรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทำ Business Matching เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทยสู่อุตสาหกรรมระบบรางระดับโลก