ประเภทเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประเภทเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบราง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Follow me!