ประชุมการจัดทำประมวลมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของ สทร.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) นำโดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา สทร. ในฐานะประธาน การประชุมการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของ สทร. โดยวิธีจัดทำประมวลมาตรฐานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง  ณ  ห้องประชุม X03 ชั้น 10 อาคาร KX Knowledge Exchange กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Online Zoom

โดย กลุ่มงานฯ ได้เชิญที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมเสนอแนะและสนับสนุนข้อมูลการจัดทำประมวลมาตรฐานฯ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการจัดทำมาตรฐานระบบราง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของ สทร. ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สทร. และนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ สำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง

Follow me!