ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด PDF
คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด PDF
ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง การแบ่งโครงสร้างส่วนงานภายใต้ส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF
ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เรื่อง เครื่องหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด PDF
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตำแหน่งงาน และจำนวนอัตรากำลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF