ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ นักพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์วิชาการ

บัดนี้ สถาบัน ฯ ได้ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดตามกระบวนการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เพิ่มเติม ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์วิชาการ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ