ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในระบบเชี่ยวชาญ อาวุโส ตำแหน่งได้แก่ นักวิเคราะห์สารสนเทศวิชาการเชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์วิชาการเชี่ยวชาญ นักวิจัยวิชาการอาวุโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการอาวุโส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอาวุโส

บัดนี้ สถาบัน ฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ