บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) ลงนามความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดงาน “Digital Marketer Hackathon 2023” Go Global with Cross Border E-Commerce Platform โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบ ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

ในการนี้ รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาดดิจิทัลและผู้ประกอบการ ผลักดันให้เกิดการนำสินค้าจากประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ส่งออกไปขายยังประเทศจีน ซึ่ง สทร. จะให้การสนับสนุนในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการขนส่งผ่านระบบรางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไทย – ลาว – จีน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการค้าผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce Platform และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่งสินค้า

ภายในงาน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้า มหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคของกลุ่มประเทศ CLMVT และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งหวังผลักดันให้เกิดการค้าขายสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Follow me!