“บทบาท Connector ขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมระบบรางของไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.  ได้ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนากรอบทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคง ควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม โดยบูรณาการแผนงาน โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 6 พันธกิจ ดังนี้

1.  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

3. วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง

4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการรับ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลางในการรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง 

5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรด้านระบบราง

6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

โดยปัจจุบันได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วกว่า 6 ความร่วมมือ มากกว่า 10 หน่วยงาน และยังคงเดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

Follow me!