สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

อาคาร knowledge Exchange Center (KX)

110/1 ชั้น 16 ถนน กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

Email: saraban@rtrda.or.th (สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ)

Email: info@rtrda.or.th (สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งเรื่องร้องเรียน)

โทรศัพท์: 082 204 2998