ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สทร.

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับ
ตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ (สทร.)
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนรวมทั้งการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กสำหรับติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Follow me!