ปี 2567

ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
125 มี.ค. 67จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
22 เม.ย. 67เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF

ปี 2566

ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
124 มีนาคม 2566โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning ERP)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
229 มีนาคม 2566จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน โครงการ ติดตามความก้าวหน้า สมรรถนะการปฏิบัติ งานของบุคลากร และสังเคราะห์องค์ความรู้จาก โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
311 เมษายน 2566จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยแนวทางการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศตู้โดยสารรถไฟ (AC Train)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
427 เมษายน 2566จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งานเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
527 เมษายน 2566โครงการปรับปรุงสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งานเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
65 กรกฏาคม 2566จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีต้นแบบตู้นขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในระบบรางสำหรับประเทศไทยเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
75 กรกฏาคม 2566จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของการใช้พลังงานสะอาดสำหรับระบบรางในอนาคตของประเทศไทยเผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
87 สิงหาคม 2566จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF