ปี 2567

ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
110 ม.ค. 67จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีต้นแบบตู้ขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในระบบรางสำหรับประเทศไทย (Cold Chain Logistics)PDF

ปี 2566

ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
1PDF