ปี 2567

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)เลขที่เอกสาร/ประกาศเอกสาร
1ดาวน์โหลด PDF

ปี 2566

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)เลขที่เอกสาร/ประกาศเอกสาร
124 เม.ย 2566โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)
6,500,000สทร.1/1/2566 ลว 24 เม.ย 2566ดาวน์โหลด PDF