ปี 2567

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)สถานะเอกสาร
119 มี.ค 67โครงการสำรวจข้อมูลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศระบบราง กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ใช้บริการโดยสารระบบราง (Passenger Rail Users) และผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโดยสารระบบราง (Non-Passenger Rail Users)1,695,201.00PDF
219 เม.ย. 67จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศสำหรับสำนักงานและห้องประชุม พร้อมติดตั้ง4,999,800.00PDF
329 เม.ย 67 การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ13,969,454.55 PDF
413 มิ.ย 67 จัดจ้างเหมาบริการทดสอบหัวรถจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่800,000.00PDF

ปี 2566

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)สถานะเอกสาร
115 มิ.ย 66โครงการวิจัยและยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศตู้โดยสารรถไฟ (AC Train)1,800,000.00PDF